Creëer de ultieme leerervaring met Canvas

Drieam is dé partner als het aankomt op het implementeren van Canvas, maar ook om het volledig potentieel van Canvas tot uiting te laten komen voor uw onderwijsinstelling. Door gecombineerde expertises over Canvas, onderwijskunde en verandermanagement, kan Drieam helpen bij ieder Canvasvraagstuk. Bijvoorbeeld met goed ontworpen cursussen om een consistente, gebruiksvriendelijke en boeiende (leer)ervaring binnen Canvas te creëren voor je docenten en studenten.

Het onderwijs verschuift meer en meer naar online en blended leren, wat een transformerend effect heeft op wat studenten verwachten van hun leeromgeving. Deze moet niet alleen een ruimte bieden voor studiemateriaal en het inleveren van opdrachten, maar ook een boeiende leerervaring bieden op alle niveaus. Drieam kan zorgen voor een on-brand en visueel aantrekkelijk Canvas front-end, wat digitaal lesgeven makkelijker maakt en de leerervaring voor studenten verbetert.

Hét Studentgestuurde Ontwikkel- en Assessmentportfolio

We willen studenten voorbereiden op een snel veranderende toekomst waarvan een Leven Lang Ontwikkelen een integraal onderdeel is. Om hierbij succesvol te zijn, is het van essentiële waarde dat studenten de juiste vaardigheden ontwikkelen die hen helpen te anticiperen op de uitdagingen die het werkveld met zich brengt.

Portflow is het studentgestuurd ontwikkel- en assessmentportfolio met authentieke 360°-feedback, waarmee je de student aan het stuur zet van zijn onderwijs. Portflow is ontworpen om competentiegericht onderwijs te stimuleren als voorbereiding op een Leven Lang Ontwikkelen. De synergie van Portflow met Canvas gaat veel verder dan een integratie voor een naadloze eindgebruikerservaring

Kom langs bij Drieam in de Marble Hall of vraag een Instructure collega over Portflow! 👋

Bezoek onze sessies tijdens CanvasConnect 2023

We zullen meerdere sessies hosten tijdens CanvasConnect 2023. Meer informatie volgt snel! 

Boek een tijdslot om ons team te ontmoeten tijdens CanvasConnect 2023

Enkele van onze partnerinstellingen

Engaging learning experiences within Canvas for your instructors and learners

Drieam is the preferred partner when it comes to implementing Canvas, as well as unlocking the full potential of Canvas for your institution. Through combined expertise on Canvas, educational science and change management, Drieam can help with any Canvas issue. For example, with well-designed courses to create a consistent, user-friendly and engaging (learning) experience within Canvas for your instructors and students.

Education is moving more to online and blended learning, which has a transformative effect on what students expect from their learning environment. This should not only offer a space for study materials and submitting assignments, but provide an engaging learning experience on all levels. Drieam can provide an on-brand and visually appealing Canvas front-end, making digital teaching easier and improving the learning experience for students.

The Student-Owned Learning Experience Portfolio

Students need to be prepared for a rapidly changing future in which lifelong learning is an integral part. In order to become successful, it is essential that students develop the right skills that will help them anticipate the challenges presented by the workplace.

Portflow is the student-owned learning experience, empowering the student to take the wheel of their education. Portflow is designed to foster skill-centric preparation for lifelong learning. Portflow’s integration with Canvas goes far beyond an integration for a seamless end-user experience.

Visit Drieam at the Marble Hall or ask your Instructure rep about Portflow! 👋

Join our sessions at CanvasConnect 2023 hosted by Portflow Product Manager Pieter and Product Manager for Canvas Services Lotte

We look forward to seeing you there!

Schedule a time slot to meet our team at CanvasConnect 2023

Some of our partners